Sanační omítka WEBER.san super 18.5 Kč/kg | Baushop.cz

POZOR ZMĚNA! Zrušení osobního odběru na vybraných pobočkách naleznete zde https://www.baushop.cz/oznameni.

Zavřít

Sanační omítka WEBER.san super (20kg/bal)

  • Sanační omítka WEBER.san super
    Produkt není na pobočce skladem
  • Původně: 25 Kč/kg
  • −28%
  • 18 Kč/kg vč. DPH
  • Skladem u dodavatele


370 Kč

Tato varianta není skladem

Nezávazná poptávka produktu

Sanační omítka WEBER.san super Sanační omítka WEBER.san super 1 ks 18 Kč s DPH

Popis produktu Sanační omítka WEBER.san super

Při doručení zboží na Vaší adresu bude doúčtována cena palet dle aktuálního ceníku výrobce

Identifikace nebezpečnosti

Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P261 Zamezte vdechování prachu
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352+P333+P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Soubory ke stažení

Parametry

Výrobce : WEBER
Objem (mj) : 0,05 m3
Spotřeba : 20 kg na m2
Hmotnost (mj) : 20 kg

Hodnocení Sanační omítka WEBER.san super

Buďte první kdo vloží recenzi k tomuto produktu.

Vaše hodnocení0 - nejhorší, 5 - nejlepší


Popište výhody a nevýhody produktu. Vysvětlete důvody, proč jste si vybrali produkt. Popište vlastní zkušenosti. Doporučili byste ho ostatním?


Dotazy a komentáře

Buďte první kdo vloží komentář k tomuto produktu.

Váš dotaz nebo komentář
Zeptejte se našich zkušených prodejců. Rádi vám o tomto produktu poskytneme maximum informací.


Košík 0,00 Kč 0