Lepicí tmel na obklady a dlažby WEBER.for profiflex 323.91 Kč/ks | Baushop.cz

Vážení zákazníci, v souladu s rozhodnutím vlády ČR je na prodejnách dočasně přerušen maloobchodní prodej. Všichni zákazníci si mohou vybrat zboží na našich webových stránkach. Způsoby vyzvednutí zatím nejsou omezovány. Aktuálně je akceptovaná jen platba předem. Vzhledem k aktuální situaci může při doručovaní dojít ke zdržení některých objednávek. 

Děkujeme za pochopení!

 

Zavřít

Lepicí tmel na obklady a dlažby WEBER.for profiflex

  • Malý produkt

    Symbol prasátka = DOPRAVA ZDARMA při objednávce nad 19 000 Kč s DPH. Na produkty bez symbolu prasátka se doprava zdarma NEVZTAHUJE.

     

  • Původně: 324 Kč
  • −1%
  • 324 Kč vč. DPH
  • U vás za: 1-2 týdny


Nezávazná poptávka produktu

Lepicí tmel na obklady a dlažby WEBER.for profiflex Lepicí tmel na obklady a dlažby WEBER.for profiflex 1 ks 324 Kč s DPH

Popis produktu Lepicí tmel na obklady a dlažby WEBER.for profiflex

Identifikace nebezpečnosti

Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P261 Zamezte vdechování prachu
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352+P333+P313 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů

Parametry

Výrobce : WEBER
Hmotnost : 25 kg
Objem (mj) : 0,01 m3
Spotřeba : 4 m2

Hodnocení Lepicí tmel na obklady a dlažby WEBER.for profiflex

Buďte první kdo vloží recenzi k tomuto produktu.

Vaše hodnocení0 - nejhorší, 5 - nejlepší


Popište výhody a nevýhody produktu. Vysvětlete důvody, proč jste si vybrali produkt. Popište vlastní zkušenosti. Doporučili byste ho ostatním?


Dotazy a komentáře

Buďte první kdo vloží komentář k tomuto produktu.

Váš dotaz nebo komentář
Zeptejte se našich zkušených prodejců. Rádi vám o tomto produktu poskytneme maximum informací.


Košík 0,00 Kč 0