DEN BRAVEN urychlovač a plastifikátor stavebních hmot 1l 99.99 Kč/pcg | Baushop.cz

Vážení zákazníci, v souladu s rozhodnutím vlády ČR je na prodejnách dočasně přerušen maloobchodní prodej. Všichni zákazníci si mohou vybrat zboží na našich webových stránkach. Způsoby vyzvednutí zatím nejsou omezovány. Aktuálně je akceptovaná jen platba předem. Vzhledem k aktuální situaci může při doručovaní dojít ke zdržení některých objednávek. 

Děkujeme za pochopení!

 

Zavřít

DEN BRAVEN urychlovač a plastifikátor stavebních hmot 1l

  • Malý produkt

    Symbol prasátka = DOPRAVA ZDARMA při objednávce nad 19 000 Kč s DPH. Na produkty bez symbolu prasátka se doprava zdarma NEVZTAHUJE.

     

  • Původně: 144 Kč/balení
  • −31%
  • 100 Kč/balení vč. DPH
  • SklademNezávazná poptávka produktu

DEN BRAVEN urychlovač a plastifikátor stavebních hmot (5l/bal) DEN BRAVEN urychlovač a plastifikátor stavebních hmot 1 ks 100 Kč s DPH

Popis produktu DEN BRAVEN urychlovač a plastifikátor stavebních hmot

Pro snížení spotřeby vody, dodává plasticitu, zlepšuje zpracovatelnost, urychluje tuhnutí a vytvrzení betonů a cementem pojených hmot. Snižuje výskyt smršťovacích trhlin. Zásadním způsobem zvyšuje hydroizolační vlastnosti betonů, jejich pevnost a vodonepropustnost. Umožňuje zdění a betonování za poklesů teploty pod 0°C.
Při betonování nebo zdění za nízkých teplot (pod +5°C) nutno postupovat dle zásad betonáže při nízkých a záporných teplotách.
Odpovídá EN 934-2, T1/T12.
Dávkování: do -5°C - 0,75 l na 100 kg cementu: do -10°C - 1,5 l na 100 kg cementu.

"

Identifikace nebezpečnosti

Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P332+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Parametry

Výrobce : Den Braven
Hmotnost : 1 kg
Materiál : dusičnan vápenatý
Aplikační teplota : +5 / +40°C (podklad a směs) do -10°C (okolní teplota)
Obsah : 1 l
Odolnost vůči vodě : 0,1
Dávkování : 0,75 lit. na 100 kg cementu do -5°C; 1,5 lit. na 100 kg cementu do -10°C
Zvýšení počáteční pevnosti : +40% po 1 dni
Varianty produktu : 1l
Objem (mj) : 0,001 m3

Hodnocení DEN BRAVEN urychlovač a plastifikátor stavebních hmot

Buďte první kdo vloží recenzi k tomuto produktu.

Vaše hodnocení0 - nejhorší, 5 - nejlepší


Popište výhody a nevýhody produktu. Vysvětlete důvody, proč jste si vybrali produkt. Popište vlastní zkušenosti. Doporučili byste ho ostatním?


Dotazy a komentáře

Buďte první kdo vloží komentář k tomuto produktu.

Váš dotaz nebo komentář
Zeptejte se našich zkušených prodejců. Rádi vám o tomto produktu poskytneme maximum informací.


Košík 0,00 Kč 0