Montážní pěna DEN BRAVEN SL SILVER 300ml 97.61 Kč/ks | Baushop.cz

POZOR ZMĚNA! Zrušení osobního odběru na vybraných pobočkách naleznete zde https://www.baushop.cz/oznameni.

Zavřít

Montážní pěna DEN BRAVEN SL SILVER 300ml

 • Původně: 141 Kč
 • −31%
 • 98 Kč vč. DPH
 • Skladem

Nezávazná poptávka produktu

DEN BRAVEN SL montážní pěna SILVER Montážní pěna DEN BRAVEN SL SILVER 1 ks 98 Kč s DPH

Popis produktu Montážní pěna DEN BRAVEN SL SILVER

Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení. Výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace.

##Identifikace nebezpečnosti## Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P410/P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
##Identifikace nebezpečnosti END#

Parametry

Výrobce : Den Braven
Obsah dózy : 300 ml
Způsob nanášení : Trubičková
Obsah : 0,3 l
Varianty produktu : 300ml
Objem (mj) : 0,00031 m3
Hmotnost (kg) : 0,3

Hodnocení Montážní pěna DEN BRAVEN SL SILVER

Buďte první kdo vloží recenzi k tomuto produktu.

Vaše hodnocení0 - nejhorší, 5 - nejlepší


Popište výhody a nevýhody produktu. Vysvětlete důvody, proč jste si vybrali produkt. Popište vlastní zkušenosti. Doporučili byste ho ostatním?


Dotazy a komentáře

 • 3

  Reaguje na 2 Dobrý den, nzlobte se, ale na tuto otázku skutečně neznám přesnou odpověď. Domnívám se, že ano, neboť myši koušou do všeho. S pozdravem Baushop.cz Pfeiferová Jana

  jana Pfeiferová | 25.10.2018 | Reagovat

 • 2

  Dobrý den, chci se jen zeptat, jestli koušou myši do montažní pěny? Děkuji za odpoveď, s pozdravem Fous Jan.

  Fous Jan | 25.10.2018 | Reagovat

 • 1

  Dobrý den, jaký objem vznikne po vypěnění tohoto typu montážní pěny DEN BRAVEN SL montážní pěna SILVER 750ml ? Vyrábíte pěnu vhodnou do chat a starých dřevodomků, odolnou a odpuzující myši a kuny? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem. B. B.

  Bohumil Borovský | 01.1.2018 | Reagovat

Váš dotaz nebo komentář
Zeptejte se našich zkušených prodejců. Rádi vám o tomto produktu poskytneme maximum informací.


Košík 0,00 Kč 0