DEN BRAVEN Pistolová pěna MEGA 70 163.87 Kč/ks | Baushop.cz

DEN BRAVEN Pistolová pěna MEGA 70

  • Původně: 236 Kč
  • −31%
  • 164 Kč vč. DPH
  • Skladem


Nezávazná poptávka produktu

DEN BRAVEN Pistolová pěna MEGA 70 DEN BRAVEN Pistolová pěna MEGA 70 1 ks 164 Kč s DPH

Popis produktu DEN BRAVEN Pistolová pěna MEGA 70

Profesionální, jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna, speciálně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti s možností použití za teplot až do +35°C. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +1°C. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren neměkčené PVC apod. Po vytvrzení objemově stálá a přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami. Nulová nutriční hodnota - odolná plísním a roztočům. Ideální pro montáže otvorových výplní (okna, výkladce, dveře, vrata). Izolace prostupů, utěsňování průchodek a chrániček ve stěnách apod. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích jako tepelná a zvuková izolace.

Výhody:

  • zvýšená vydatnost
  • kvalitní rovnoměrná struktura
  • možnost ořezání 30min.
  • nízká expanze
  • nasákavost do 2%

 

Identifikace nebezpečnosti

Identifikace nebezpečnosti

Podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) uvádíme níže nebezpečnost látky, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Více informací naleznete v přílohách, konkrétně v Bezpečnostním listu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochrannébrýle/obličejový štít
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P305+P351+P338 PŘI ZASAZENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

Parametry

Výrobce : Den Braven
Aplikační teplota : +1 / +35°C
Tepelná odolnost : –40 / +90°C
Způsob nanášení : Pistolová
Doba vytvoření nelepivé vrstvy : 5 minut při 20°C a 65% R.H.
Řezatelnost : 25 – 30 minut

Hodnocení DEN BRAVEN Pistolová pěna MEGA 70

Buďte první kdo vloží recenzi k tomuto produktu.

Vaše hodnocení0 - nejhorší, 5 - nejlepší


Popište výhody a nevýhody produktu. Vysvětlete důvody, proč jste si vybrali produkt. Popište vlastní zkušenosti. Doporučili byste ho ostatním?


Dotazy a komentáře

Buďte první kdo vloží komentář k tomuto produktu.

Váš dotaz nebo komentář
Zeptejte se našich zkušených prodejců. Rádi vám o tomto produktu poskytneme maximum informací.


Košík 0,00 Kč 0