Vážení zákazníci, omlouváme se, ale vzhledem k narůstajícím objednávkám může dojít ke zdržení objednávek

výrobců GUTTA a Vladeko. Děkujeme za pochopení!

Zavřít

Co jsou OSB desky?

Co jsou OSB desky?

Z čeho se vyrábí OSB desky a proč jsou tak pevné a oblíbené?

Nakoupit můžete: OSB DESKY

Na hlavní stránku: Stavebniny BAUSHOP

Co jsou OSB DESKY

Oriented Strand Board - jsou plošné lisované desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky, třísky ve středové vrstvě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev.

OSB 3 nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí

OSB s rovnou hranou se vyrábí v těchto tloušťkách: 8, 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm
Rozměry desky jsou: 2500x1250mm

OSB s perodrážkou se vyrábí v těchto tloušťkách: 12, 15, 18, 22, 25 mm
Rozměry desky jsou: 2500x675mm. Můžeme se setkat i s rozměry 2500x625mm
V důsledku třívrstvé skladby má OSB deska HLAVNÍ a VEDLEJŠÍ OSU.

Hlavní osa je totožná s převládajícím směrem třísek povrchové vrstvy. Je také rovnoběžná se směrem popisu desek (razítka), ať už je na hraně nebo ploše desky.

Rozhodující pevnost a modul pružnosti desky (ohybu, tlaku atd.) jsou ve směru hlavní osy 3 - 4 krát vyšší než tyto vlastnosti ve vedlejší ose. Proto je nutné dodržet správnou orientaci desky danou projektantem při pokládání zvláště u jednovrstvých konstrukčních skladeb.

V důsledku třívrstvé skladby má OSB deska hlavní a vedlejší osu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní osa / Vedlejší osa 
(Viz též Povrchové vrstvy třísek) Hlavní osa je směr desky, ve kterém má deska vyšší pevnost v ohybu. To znamená, že je totožná s převládajícím směrem třísek povrchové vrstvy. Je také rovnoběžná se směrem popisu desek (razítka) a to, ať je tento údaj na hraně nebo na ploše desky.Rozhodující pevnost a modul pružnosti desky (ohybu, tlaku atd.) jsou ve směru hlavní osy 3 - 4krát vyšší než tyto vlastnosti ve vedlejší ose (ose kolmé na hlavní osu). Proto je nutné dodržet správnou orientaci desky pro maximální využití jejích předností.

Orientace třísek 
Třísky se pro desky OSB orientují na páse před započetím lisování. Orientace třísek probíhá na ve třech na sebe kolmých směrech. Deska má proto tři vrstvy - povrchové a středovou (jádrovou).

Orientovaná tříska 
Pro výrobu OSB desek je nutné použít velkoplošných orientovaných třísek, které se odřezávají z kulatiny na roztřískovacím strojí tak, aby byly zachovány základní pevnostní charakteristiky rostlého dřeva. Třísky jsou délky kolem 120 mm, šířky 20-40mm, tl. cca 0,6 mm.

Dilatační spáry 
Z důvodu možných objemových změn (vznikajících převážně vlivem měnící se vlhkosti prostředí působící na materiál) je nutné mezi deskami vytvořit dilatační spáry, aby nedocházelo k zvlnění desek či jiným nežádoucím stavům při používání materiálu.

Povrchové vrstvy desky OSB 
Desky mají třívrstvou skladbu, vyplývající z křížového uložení třísek v jednotlivých vrstvách. Tato skladba má velmi příznivý vliv na vysokou rozměrovou stálost, vysokou odolnost vůči zlomení (ohybová pevnost), vysokou smykovou pevnost uvnitř desky atd. Třísky v povrchových vrstvách jsou orientovány v podélném směru desky tj. ve směru výroby desky.

Středová vrstva desky OSB 
Viz též Povrchové vrstvy třísek) Třísky ve středové vrstvě jsou orientovány kolmo na povrchové vrstvy tj. v příčném (kratším) směru desky.


Využití desek OSB je velmi univerzální pro exteriér i interiér. Desky OSB dosahují plného zhodnocení v těchto oblastech:

 

Plošný konstrukční materiál dřevostaveb
Nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb
Sendvičové panely stěn a stropů
Vyztužující konstrukce vnějších a vnitřních stěn
Nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah
Výroba stropních I-nosníků
Plošný materiál pro opravy a rekonstrukce
Finální pohledové obložení stěn, stropů
Tesařské a bednící práce
Materiál pro ztracené bednění
Dočasné oplocení stavenišť, dočasné krytí otvorů v budovách
Nástavby bytových domů
Hospodářské objekty
Buňkové sestavy pro vybavení stavenišť

Hlavní výhody desek OSB

Vysoká tvarová stabilita, stejnorodost a minimální objemové změny
Mimořádně malé tloušťkové tolerance
Vynikající hodnoty pevnosti v ohybu, tlaku a tahu v závislosti k tloušťce materiálu a směru orientace hlavní a vedlejší osy desky
Vysoká pevnost v otlačení stěny v otvorech a ve spojích, vysoké pevnosti proti vytažení spojovacích prostředků (hřebíky,spony apod.)
Snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků
K dispozici velké formáty desek a široká variabilita formátů
Výborná opracovatelnost běžnými dřevoobráběcími nástroji nabízí vysokou flexibilitu použití
Nízká cena
Výhodné tepelně-izolační vlastnosti oproti obdobným druhům konstrukčních materiálů
Velmi nízký obsah formaldehydu (emisní třída E1)
Ekologický materiál s atraktivním vzhledem přírodního dřeva
Šetrnost vůči životnímu prostředí - 100%-ní využití dřevní hmoty (více viz oddíl D a E)

Skladovani
Vlastnosti OSB se výrazně neliší od rostlého dřeva, kde se obsah vlhkosti mění se změnami teploty a relativní vlhkosti. Rozměrové změny (délka, šířka a tloušťka) jsou závislé na změnách obsahu vlhkosti. Proto je důležité, aby se vlhkost desek při skladování přiblížila rovnovážné vlhkosti desek odpovídající prostředí ve kterém budou následně montovány a užívány.
Nevhodné skladování a špatná manipulace může vést ke znehodnocení desek

Desky OSB musí být během dopravy chráněny před působením vody. Zejména hrany musí být chráněny proti dešti či náhodnému nasáknutí. 
Desky mají nízký koeficient tření a proto musí být na dopravním prostředku dokonale upnuty. 
Proti poškození upevňovacími lany, pásy nebo jinou bandáží musí být desky vhodně chráněny.


Dočasné skladování na staveništi

V případě dočasného vnějšího skladování musí být desky skladovány na zvýšených paletách nebo na vysokých podkladech tak, aby se zabránilo kontaktu se zemí, vodou nebo vegetací a zároveň musí být zakryty vodotěsnou avšak prodyšnou plachtou umožňující difúzní větrání z důvodu dostatečné cirkulace vzduchu pod deskami i po jejich stranách.
Vnější skladování desek používejte jen na nezbytně krátkou dobu.
Skladování desek na stojato se nedoporučuje. Tento způsob je možný jen po velice krátkou dobu (např. po dobu klimatizace desek před montáží). Desky by se neměly v tomto případě opírat o stěny. Nejlepším způsobem je vytvoření postavce (kozy) s plošnou podporou ve spodu a vzadu z desky tl. min 18 mm (viz obrázek 4.2).

UPOZORNĚNÍ !
Pokud by měly být desky OSB vystaveny slunečnímu záření, je nutno vzít v úvahu, že vlivem ultrafialového záření mohou nastat barevné změny. To platí i pro desky, které byly instalovány jako součást dekorace. Barevné změny povrchu způsobené slunečním zářením nemají vliv na technické vlastnosti desek.

Řezání

Desky lze opracovávat běžnými postupy vhodnými pro opracování masivního dřeva. 
Výhodné je použítí řezacích či vrtacích nástrojů osazených ostřím z tvrdokovu. Posuv závisí na použitém nástroji, obecně lze doporučit hodnoty mírně nižší, než při opracování masivního dřeva. Desky by měly být vedeny nebo upevněny tak, aby nemohly vibrovat. Řezání přenosnými elektrickými nástroji je bez problémů možné.

Připevňování desek

OSB desky lze připevňovat hřebíky, vruty nebo sponami stejně jako masivní dřevo. U nosných konstrukcí je nutnépoužití nerezavějících upevňovacích prostředků (pozinkované nebo z nerezové oceli). Vyšší pevnosti lze dosáhnout při použití hřebíků s plochou hlavou a prstencovou drážkou, hřebíky se závitovým koncem nebo rýhované hřebíky.Hřebíky s hladkým dříkem jsou méně vhodné.

Zásady pro připevňování:

Délka upevňovacích prostředků musí být min. 2,5 násobek tloušťky připevňované desky, nikdy však méně než 50 mm
Minimální Ø drátu spon 1,5 mm při délce 50 mm
Vzdálenost spoj. prostředku od kraje desky má odpovídat 7x průměru spojovacího prostředku (tj. při použití hřebíku o průměru 3 mm alespoň 20 mm)
Mezi hřebíky na kraji desky musí být max. rozestupy 150 mm
Mezi hřebíky ve středu desky musí být max. rozestupy 300 mm
Desky s rovnými hranami musí být připevňovány vždy na podpěře (stropním rámu, podhledovém nosníku)
U OSB desek s nižší tloušťkou by se mělo u stěn a strmých střech začít s připevňováním nahoře uprostřed a dále pokračovat rovnoměrně směrem k stranám a dolů z důvodu zamezení vzniku vyboulení a průhybů


Dilatační spáry:

Z důvodu možných objemových změn (vznikajících převážně vlivem měnící se vlhkosti prostředí působící na materiál) je nutné mezi deskami vytvořit dilatační spáry, aby nedocházelo k zvlnění desek či jiným nežádoucím stavům při používání materiálu.
Při pokládání desek rozlišujeme 2 základní případy:
a) desky s rovnými hranami, kde při styku desek tzv. „na tupo" ponecháme mezi jednotlivými deskami spáry velikosti min 3 mm.
b) desky s vyfrézovanými hranami (pero&drážka) vytvářejí dilatační spáru automaticky. Dilatační spáru - 3 mm je nutné dodržet i při styku desek s okolními konstrukcemi např. rámem okna, dveří apod.
při použití desek jako nosné vrstvy plovoucích podlah je nutné ve styku se stěnou vynechat spáru cca 15 mm
pří použití desek pro obklady stěn je nutné mezi deskou a základem zachovat mezeru min. 10 mm
Montují-li se OSB desky v řadě delší než 12 m, musí být každých 12 m zřízena dilatační spára široká 25 mm


Povrchová úprava a nátěry:

Pro viditelné vnitřní plochy opatřené nátěrem se doporučuje použít broušených desek. Lze použít běžné nátěrové hmoty na dřevo transparentní nebo dekorační.

POZOR!!! - při aplikaci nátěrové hmoty nebo bezprostředně po ní se mohou z povrchu desek uvolnit některé třísky, u vodorozpustných hmot může docházet k částečnému nabobtnání třísek. Tento projev materiálu nelze uznat jako reklamaci.


Doporučujeme provádět tzv. zkušební lakování, protože může docházet k nesnášenlivosti s látkami obsaženými ve dřevě. Obecně je nutno respektovat pokyny a ustanovení výrobců nátěrů.

Nakoupit můžete: OSB DESKY

Na hlavní stránku: Stavebniny BAUSHOP

Košík 0,00 Kč 0